المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۵۳

LC

تعدادی پاره‌خط و دایره داریم می‌خواهیم تمام نقاط برخورد آن‌ها را حساب کنیم.

ورودی

  • در خط اول ورودی $n$ تعداد خط‌ها و دایره‌ها را نشان می‌دهد.
  • در $n$ سطر بعد هر سطر یا بیانگر یک دایره است یا یک پاره خط.
  • در سطرهایی که با حرف $L$ شروع می‌شوند ۴ عدد $x1$ و $y1$ و $x2$ و $y2$ آمده است که نشان دهنده‌ی یک پاره خط هستند.
  • در سطرهایی که با حرف $C$ شروع می‌شوند ۳ عدد $x$ و $y$ و $r$ آمده است که نشان‌دهنده‌ی یک دایره هستند.
  • $1 \leq n \leq 1000$

خروجی

  • در هر کدام از خط‌های خروجی مختصات یک نقطه‌ی برخورد را چاپ کنید.
  • نقاط خروجی را اول بر حسب مختصات $x$ و بعد نسبت به مختصات $y$ مرتب کنید.
  • تمام نقاط خروجی را با دقت ۳ رقم اعشار چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3
C 1 1 1
L 0 0 0 1
L 1 1 1 0
0.000 1.000
1.000 0.000

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه