المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۲۱

Graph Girth

به کوتاه‌ترین دور یک گراف، کمر گراف گفته می‌شود. کمر گراف داده‌ شده را پیدا کنید.

ورودی

  • در سطر اول ورودی $n$، تعداد راس‌ها آمده‌است.
  • در سطر $i$ام از $n$ سطر بعدی ابتدا درجه راس $i$ام و سپس لیست راس‌های متصل به آن آمده‌ است.

خروجی

ابتدا تعداد رأس‌های کمر گراف و در خط بعد به ترتیب شماره راس‌های یکی از کمرها را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
7
2 2 3
3 1 7 6
3 1 5 4
2 3 7
2 3 6
2 5 2
2 2 4
5
1 3 5 6 2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه