المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۷۵

Party

حسین می‌خواهد در خانه‌اش مهمانی بدهد ولی بدلیل کمبود امکانات مجبور به خرید یک میز مستطیل شکل برای خانه‌اش می‌شود. شما باید به حسین کمک کنید تا میزی را بخرد که بیش‌ترین تعداد مهمان را بتواند دعوت کند. فرضیات مسئله از این قرار است:‎

  • خانه‌ی حسین به شکل یک مستطیل ‎$R \times C$‎ می‌باشد.
  • اضلاع میز می‌بایست موازی اضلاع خانه باشند.
  • تعداد افرادی که می‌توانند از یک میز استفاده کنند برابر محیط میز است.
  • هر مربع یک در یک در خانه‌ی حسین یا به شکل ‎'X'‎ می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی مربعی‌ است که میز نمی‌تواند در آن قرار گیرد یا به شکل '.' است که میز می‌تواند در آن قرار گیرد.
  • حسین نیز سر میز می‌نشیند.

ورودی

  • ابتدا ‎$R$‎ بعد ‎$C$‎ در ورودی آمده است.
  • سپس ‎$R$‎ سطر در هر سطر ‎$C$‎ کاراکتر نشان‌دهنده‌ی وضعیت مربع‌های خانه حسین است.
  • ‎$1 \leq R,C \leq 400$‎

خروجی

بیش‌ترین مهمانی که حسین می‌تواند دعوت کند را در تنها سطر خروجی بنویسید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2 2‎
..
..
7
3 3‎
‎X.X‎
.X.‎
‎X.X
3
4 4‎
X.XX‎
X..X‎
..X.‎
.‎.XX
9

ابزار صفحه