المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۳۳

LCM

‎LCM‎ تعدادی عدد برابر است با کوچک‌ترین عدد مثبتی که به تمام آن اعداد قابل قسمت است. ‎ به شما تعدادی عدد داده شده است. شما باید کم‌ترین ‎$x$‎ را بیابید که می‌توان تعدادی عدد به آن اعداد اضافه کرد که مجموع آن‌ها برابر با ‎$x$‎ باشد و ‎LCM‎ کل اعداد بیش‌تر یا مساوی ‎target‎ شود.

ورودی

  • در سطر اول عدد ‎$1 \leq \text{target} \leq 10^{15}$‎ آمده است.
  • در سطر بعدی، عدد ‎$1 \leq n \leq 50$‎ نشانگر تعداد اعداد آمده است.‎
  • در ‎$n$‎ سطر بعد، در هر سطر یک عدد آمده است. اعداد داده شده بین ‎$1$ و ‎$1000$‎ هستند.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی ‎$x$‎ را چاپ نمایید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
193‎
3‎
82‎
13‎
100
0
1000000‎
3‎
100‎
92‎
77
9

ابزار صفحه