المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲۱

Possible Orders

ماتریس مقایسه ‎$n$‎ عدد یک ماتریس ‎$n \times n$‎ است که درایه‌ی ‎$(i,j)$‎ آن به‌صورت زیر است:

  • ‎ $0$‎ اگر عدد ‎$i$‎ام برابر با عدد ‎$j$‎ام باشد.
  • $1$‎ اگر عدد ‎$i$‎ام کوچکتر از عدد ‎$j$‎ام باشد.
  • ‎ و ‎$-1$‎ اگر عدد ‎$i$‎ام بزرگتر از عدد ‎$j$‎ام باشد.

شما اطلاعاتی در مورد ‎$n$‎ عدد به‌صورت $i=j$ دارید که به معنی آن است که عدد ‎$i$‎ام و ‎$j$‎ام برابراند.‎ شما می‌خواهید بدانید چند ماتریس مقایسه متفاوت برای این ‎$n$‎ عدد وجود دارد؟

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد ‎$1 \leqslant n \leqslant 15 $‎ آمده است.
  • در سطر بعدی، عدد ‎$0 \leqslant m \leqslant \frac{n \times (n-1)}{2}$‎ نشانگر تعداد اطلاعات آمده است.
  • در ‎$m$‎ سطر بعد، در هر سطر یک اطلاع به‌صورت ‎$i=j$‎ آمده است که نشان می‌دهد، اعداد ‎$a_i$‎ و ‎$a_j$‎ با هم برابراند.‎

خروجی

در خروجی جواب سوال را چاپ نمایید. این عدد امکان دارد از ‎$2^{32}$‎ بیشتر شود. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4‎
2‎
0=2‎
1=3
3
4
0
75
3
1
1=1
13

ابزار صفحه