المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۴

Diamonds

‎$n$‎ جعبه الماس داریم که در جعبه ‎$i$‎ام ‎$i$‎ قطعه الماس وجود دارد که وزن هر کدام از آنها برابر است با ‎$w_i$.

می‌خواهیم تعدادی از این الماس‌ها را برداریم به طوری که وزن آن‌ها بیشینه شود اما وزن آنها از ‎$k$‎ بیش‌تر نشود. شما باید برنامه‌ای بنویسید تا بیش‌ترین وزنی از الماس‌ها را که می‌توانیم برداریم را به دست آورد.

ورودی

  • در سطر اول ورودی ‎$1 \leq n \leq 13$‎ و ‎$0 \leq k \leq 10^{15}$‎ آمده است.
  • در سطر بعدی، ‎n‎ عدد آمده است که عدد ‎$i$‎ام نشانگر ‎$w_i$‎ است. تمامی اعداد داده شده بین ‎0‎ و ‎$10^{15}$‎ است.

خروجی

در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را بنویسید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۳ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 10
1 2 3
10
3 10
1 1 1
6
3 100
101 101 101
0

ابزار صفحه