المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۴

مسیر دوتایی

گراف جهت‌دار و ساده‌ی $G$ را المپیادی می‌نامیم اگر به ازای هر دو راس $a$ و $b$ از $G$ مسیری جهت‌دار به طول ۲ از $a$ به $b$ و از $b$ به $a$ وجود داشته باشد. می‌دانیم برای مقادیر $n=25..50$ گراف المپیادی با $n$‌ راس وجود دارد. ثابت کنید برای هر $n>25$ گراف المپیادی با $n$ راس وجود دارد.


ابزار صفحه