المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۳۰

بازی

دو بازیکن $A$‌ و $B$ از یک مجموعه‌ی $n$ سنگ‌ریزه‌ای هر بار تعدادی سنگ‌ریزه بر اساس قوانین زیر برمی‌دارند:

  1. $A$ همیشه اول شروع می‌کند و باید حداقل یک سنگ‌ریزه (و نه همه‌ی آن‌ها را) بردارد.$(n\geq 2)$
  2. $A$ و $B$ به نوبت بازی را ادامه می‌دهند. هر بازیکن در هر مرحله می‌تواند حداکثر تا ۲ برابر تعداد سنگ‌ریزه‌هایی که حریف در حرکت قبلی برداشته سنگ‌ریزه بردارد.

بازیکنی که آخرین سنگ‌ریزه را بردارد برنده است. برنامه‌ای بنویسید که این بازی را انجام دهد (هم به عنوان بازیکن $A$ و هم $B$) و در صورت امکان برنده شود.


ابزار صفحه