المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۴

بازی ایکس اُ ۵

دو نفر به نوبت بازی زیر را انجام می‌دهند:

نفر اول در هر نوبت خود یک خانه‌ی خالی از جدول $m\times n$ را علامت $X$ و نفر دیگر علامت $O$ می‌زند. هرکس که ۵ خانه‌ی متوالی عمودی یا افقی از یک نوع علامت را در نوبت خود ایجاد کند می‌برد. اگر $n,m>4$ آن‌گاه ثابت کنید هیچ یک از دو بازی‌کن راه‌کار برد ندارند.


ابزار صفحه