المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۱۶

حرکت در صفحه‌ی شطرنجی

در صفحه‌ی شطرنجی $m\times n$ ($m$ سطر و $n$ ستون)، روباتی مجاز است به صورت زیر حرکت کند: ابتدا $p$ خانه به صورت افقی (راست یا چپ) یا عمودی (بالا یا پایین) حرکت کرده و سپس $q$ خانه در جهت عمود بر جهت قبلی حرکت کند. خانه‌ی بالا و سمت چپ صفحه‌ی خانه‌ی $(1,1)$ و خانه‌ی پایین و سمت راست صفحه خانه‌ی $(m,n)$ است و روبات در مختصات $(x,y)$ قرار دارد ($1\leq y\leq n$ و $1\leq x\leq m$). برنامه‌ای بنویسید که روبات را از مختصات $(x,y)$ به مختصات $(u,v)$ برساند به‌طوری که تنها از حرکت‌هایی به شکل فوق استفاده کرده و تعداد حرکت‌های لازم کمینه باشد. در صورتی که بیش از یک مسیر کمینه وجود دارد تنها یک جواب را در خروجی بنویسید.

ورودی

فایل ورودی شامل چهار سطر است که به ترتیب شامل $(m,n)$، $(p,q)$، $(x,y)$ و $(u,v)$ می‌باشند $(2\leq m,n \leq 100)$.

خروجی

طول مسیر جواب را در سطر اول و سپس در هر سطر مختصات خانه‌های روی مسیر را به ترتیب بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
7 4
2 3
3 1
4 3
‎3
5 4
7 1
4 3‎

ابزار صفحه