المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۱۳

رنگ‌آمیزی مرتب

درخت $n$ راسی $T$ داده شده است. درجه‌ی راس $i$ ام این درخت را با $d_i$ نشان می‌دهیم. منظور از رنگ‌آمیزی مرتب یالی $T$ تخصیص رنگ‌هایی با شماره‌های عددی به یال‌های آن است به‌طوری‌که رنگ‌های یال‌های متصل به راس $i$ ام درخت، از مجموعه‌ی $\{1,2,...,d_i\}$ انتخاب شوند و هیچ دو یال مجاوری هم‌رنگ نباشند. برنامه‌ای بنویسید که در حداکثر زمان ۱۰ ثانیه در صورت امکان یک‌ رنگ‌‌آمیزی مرتب یالی برای درخت $T$‌ بیابد.

ورودی

فایل ورودی شامل $n$ خط است؛ در خط اول آن $n$ و در خطوط بعدی، در هر سطر شماره‌ی دو راس مربوط به یک یال نوشته شده است. فرض کنید $n$ از ۱۰۰ بیش‌تر نیست.

خروجی

در صورت وجود جواب فایل خروجی باید شامل $n-1$ عدد طبیعی باشد و رنگ مربوط به یال‌ها به همان ترتیبی که در ورودی آمده‌اند، در آن نوشته شده باشد. اگر مسئله جواب نداشت، در این فایل رشته‌ی No Solution را چاپ کنید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
4
1 2
2 3
3 4
1
2
1

ابزار صفحه