المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۱

عبور از بزرگ‌راه

مردی می‌خواهد از عرض یک بزرگ‌راه $n$ بانده عبور کند. عبور از باند $i$ ام بزرگ‌راه، $t_i$ واحد زمانی طول می‌کشد. همچنین به دلیل عبور ماشین، این باند در $k_i$ بازه‌ی زمانی $I_{i1}$، $I_{i2}$، … و $I_{ik}$ غیر قابل عبور است. بازه‌ی زمانی $I_{ij}$ شامل همه‌ی زمان‌های $t$ که $u_{ij} \leq t <v_{ij}$ است می‌باشد. تنها محل‌هایی که پس از شروع حرکت، مرد می‌تواند در آن‌ها توقف کند، مرزهای بین باندها است. مرز بین باندهای $i$ ام به باند $i+1$ ام تعلق دارد و بنابراین در زمان عبور ماشین از آن باند، مرد حق توقف در این مرز را ندارد. همچنین مرد حرکت خود را از باند یک بزرگ‌راه شروع می‌کند و هیچ‌گاه به باند با شماره‌ی پایین‌تر برنمی‌گردد.

برنامه‌ای بنویسید که این مرد را برای عبور، طوری راهنمایی کند که در اولین زمان ممکن به انتهای باند $n$ ام برسد.

ورودي

در خط اول فایل ورودی $n$ با مقدار بیشینه‌ی ۱۰۰ و پس از آن اطلاعات مربوط به باندها به ترتیب در $n$‌ خط آمده است. خط $i+1$ ام فایل شامل $2k_i+2$ عدد است. $u_{i2}،u_{i1}،k_i،t_i$، …، $v_{i2}،v_{i1}،u_{ik}$، …، $v_{ik}$ عددهای درج شده در این خط هستند. در این میان $k_i$ یک عدد صحیح با حداکثر مقدار ۵۰ و بقیه‌ی مقادیر اعداد صحیح نابیش‌تر از ۲۰۰ هستند.

خروجي

در ابتدای فایل خروجی زمان رسیدن مرد به انتهای باند $n$ ام و سپس در $n$ تخط به ترتیب زمان شروع به حرکت از عرض باندها را بنویسید. (هر باند در یک خط.) توجه کنید که زمان اجرای برنامه نباید متجاوز از ۲۰ ثانیه باشد.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
3
3 2 5 15 9 20
1 1 0 12
2 0
‎15
9
12
13

ابزار صفحه