المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۵

سوال ۵

۱۳۷۷ نقطه‌ی $A_1$، $A_2$، … و $A_{1377}$ در صفحه موجود است که هیچ سه‌تایی روی یک خط راست قرار ندارند. تمام مثلث‌هایی که $A_1$، $A_2$، … و $A_{1376}$ راس‌های آن هستند، را در نظر می‌گیریم. ثابت کنید $A_{1377}$ درون تعداد زوجی از این مثلث‌ها قرار دارد.


ابزار صفحه