المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:الگوریتم ها:سوال ۴

سوال ۴

می‌خواهیم قطعه چوبی به طول $L$ را از نقاط مفروض $x_1,x_2,…,x_k$ ببریم. ($x_i$ فاصله‌ی نقطه‌ی $i$ ام از لبه‌ی سمت چپ چوب است.) با فرض این که بریدن چوبی به طول $\ell$ در هر نقطه، متناسب با $\ell$ هزینه دارد، الگوریتمی سریع ارائه کنید که ترتیب نقاط برش را طوری به‌دست آورد که مجموع هزینه‌های برش کمینه گردد. (نیازی به برنامه نیست.) زمان اجرای این الگوریتم چه‌قدر است؟


ابزار صفحه