المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:الگوریتم ها:سوال ۱۴

پیدا کردن دور زوج

الگوریتمی با زمان اجرای چند جمله‌ای ارائه دهید که در یک گراف داده شده، یک دور با طول زوج به‌دست آورد.


ابزار صفحه