المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:تئوری نهایی اول:سوال ۱

دورهای رنگ‌ساز!

یک گراف ساده را جمع و جور گوییم، هر گاه تعداد دورهای آن از ۴۰ بیش‌تر نباشد. جناب‌خان تمام گراف‌های جمع و جور جهان را در یک قفسه جمع کرده است! بیشینه‌ی عددی رنگی رأسی در میان این گراف‌ها را در نظر گرفته و $J$ بنامید. ثابت کنید $J=5$ است.

توجه: در صورتی که ثابت کنید $5 \le J \le 6$ تا سقف ۶۶ امتیاز و در صورتی که ثابت کنید $5 \le J \le 10$ تا سقف ۵۰ امتیاز می‌گیرید.


ابزار صفحه