المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:الگوریتم ها:سوال ۳

یکتایی و فراتر از آن

به یک دنباله می‌گوییم خیلی یکتا اگر و تنها اگر فقط دارای یک ماکسیمم و یک مینیمم باشد. برای مثال دنباله $\{1, 1, 2, 3\}$ خیلی یکتا نیست ولی دنباله $\{1, 2, 2, 3\}$ خیلی یکتا است.

یک آرایه به طول $n$ به شما داده می‌شود. الگوریتمی از $O(n)$ ارائه کنید که طول بلندترین زیردنباله متوالی خیلی یکتای این آرایه را حساب کند.


ابزار صفحه