المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:الگوریتم ها:سوال ۱

پوشش راسی کمینه

الگوریتمی از $O(n^2 \times 2^{\frac{n}{2}})$ ارائه کنید که اندازه کوچک‌‌ترین پوشش راسی یک گراف ساده $n$ راسی را پیدا کند.


ابزار صفحه