المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:ترکیبیات:سوال ۲

سوال ۲

فرض کنید ‎$n$‎، عددی طبیعی باشد. تعداد بیت‌های ‎۱‎ عدد ‎$n$‎ در نمایش دودویی را ‎$f(n)$‎ می‌نامیم؛ مثلا ‎$f(5)=2$‎. هم‌چنین تعداد اعداد صحیح ‎$0\le{}r\le{}n$‎ که ‎$\binom{n}{r}$‎، عددی فرد است را ‎$g(n)$‎ می‌نامیم؛ مثلا ‎$g(5)=4$‎. ثابت کنید: ‎\begin{equation*}‎ ‎g(n)=2^{f(n)}‎ ‎\end{equation*}‎


ابزار صفحه