المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:الگوریتم ها:سوال ۲

سوال ۲

گراف زیگ‌زاگی گرافی‌ است که از تعدادی طبقه تشکیل شده است. در هر طبقه تعدادی راس قرار دارد و هر راس یک مقدار $x$ دارد. بین دو راس $a$ و $b$ در دو طبقه متوالی یال دوطرفه وجود دارد، اگر $x$ راس $a$ کمتر از $x$ راس $b$ باشد و راس $a$ در طبقه‌ی دقیقا یکی پایین‌تر از طبقه راس $b$ قرار داشته‌باشد.

  1. الگوریتمی از $O(n)$ برای پیدا کردن طولانی‌ترین مسیر در یک گراف زیگ‌زاگی دو طبقه $n$ راسی ارائه دهید.
  2. الگوریتمی از $O(n)$ برای پیدا کردن طولانی‌ترین مسیر در یک گراف زیگ‌زاگی سه طبقه $n$ راسی ارائه دهید.

ابزار صفحه