المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:عملی نهایی دوم:سوال ۳

Annoying vertex

گراف ساده همبند ‎$G$‎ به شما داده شده است. می خواهیم ببینیم آیا مسیری از راس ‎$x$‎ به راس ‎$y$‎ وجود دارد که از راس ‎$z$‎ عبور نکرده باشد یا نه. ‎ شما باید برنامه‌ای بنویسید که با دریافت گراف اولیه به تعداد زیادی از این نوع سوالات پاسخ دهد‎. ‎

ورودی

  • در سطر اول ورودی سه عدد ‎$(1 \leq n \leq 200000)$‎ و ‎ $(n-1 \leq m \leq 200000)$‎و ‎$(1 \leq q \leq 200000)$‎ نشان دهنده تعداد رئوس و تعداد یال‌های گراف و تعداد سوالات آمده است.
  • در ‎$m$‎ سطر بعدی در هر سطر دو عدد ‎$(1 \leq u_i,v_i \leq n),(u_i \neq v_i)$‎ آمده است که یک یال بدون جهت بین دو راس ‎$u_i$‎ و ‎$v_i$‎ را نشان می دهد.‎
  • در ‎$q$‎ سطر بعدی در هر سطر سه عدد ‎$(1 \leq x_i,y_i,z_i \leq n)‎, ‎(x_i \neq y_i \neq z_i)$‎ آمده است که سوال را مشخص می کند.‎
  • گراف ورودی همبند است.‎
  • در حد اقل ‎$60$‎ درصد تست‌ها مقدار ‎$n$‎ کمتر یا مساوی ‎$10^4$‎ خواهد بود.

خروجی

‎ به‌ازای هر سوال در صورتی که پاسخ مثبت است عدد ‎$1$‎ و در غیر این صورت عدد ‎$0$‎ را چاپ کنید.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4 4 2‎
1 2‎
1 3‎
2 3‎
3 4‎
1 4 2‎
1 4 3‎
1
0

ابزار صفحه