المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:عملی نهایی دوم:سوال ۱

Numbers

حمید ‎$n$‎ عدد دور دایره قرار داده و مشغول بازی با آن‌هاست. او هر بار می‌تواند دور یکی از اعداد دایره کشیده و هر کدام از دو عدد کنار آن عدد که دور آن‌ها دایره نیست را در ‎$-1$‎ ضرب کند. حمید هر زمانی که دوست دارد می‌تواند بازی را تمام کند. بعد از پایان بازی امتیاز حمید برابر با مجموع اعدادی است که دور آن‌ها دایره کشیده شده است. شما باید بیشترین امتیازی که حمید می‌تواند به دست آورد را به دست آورید.

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد ‎$(1 \leq n \leq 350)$‎ نشان دهنده تعداد اعداد آمده است.
  • در سطر بعدی ‎$n$‎ عدد بین ‎$-10^6$‎ و ‎$10^6$‎ آمده است که اعداد دور دایره را به ترتیب نشان می‌دهند.

خروجی

‎ در تنها سطر خروجی پاسخ سوال را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4‎
1 2 3 4
10
3
-1 -2 3
5

ابزار صفحه