المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:ترکیبیات:سوال ۱

سوال ۱

فرض کنید ‎$n$‎ و ‎$k$‎ دو عدد طبیعی هستند و ‎$n\geq 2^{k-1}$‎. در چند زیرمجموعه از مجموعه‌ی $\{1,2‎, ‎\cdots‎, ‎n\}$‎ مجموع اعضاء مضرب ‎$2^k$‎ است؟ مجموع اعضای مجموعه‌ی تهی را برابر صفر در نظر بگیرید.


ابزار صفحه