المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:تئوری نهایی دوم:سوال ۲

سوال ۲

در یک دنباله از اعداد، یک عنصر را قله می‌نامیم اگر از هر دوعنصر مجاور خودش بزرگتر باشد. یک جایگشت از اعداد ‎$1$‎ تا ‎$n$‎ را ‎$k$‎-متعادل می‌نامیم اگر در آن حداکثر ‎$k$‎ قله وجود داشته باشد. به شما ‎$n$‎ و ‎$k$‎ داده شده است. الگوریتمی از ‎$O(n^2k)$‎ ارائه دهید که تعداد جایگشت‌های ‎$n$‎ تایی ‎$k$‎-متعادل را بشمارد. برای اینکه انجام ۴‎ عمل اصلی روی اعداد بزرگ در زمان الگوریتم شما تاثیر نگذارد، این تعداد را باقی‌مانده بر ۱۳‎ بدست آورید.


ابزار صفحه