المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:تئوری نهایی اول:سوال ۲

سوال ۲

گرافی ساده داریم که دارای ‎$n$‎ راس است و همه دورهای آن به طول ‎$k$‎ هستند. حداکثر یال‌های این گراف بر حسب ‎$n$‎ و ‎$k$‎ چقدر است؟


ابزار صفحه