المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:عملی:سوال ۲

قورباغه

در هر یک از خانه‌های یک جدول $m\times n$ یک عدد صحیح نوشته‌ایم به طوری‌که در هیچ دو خانه‌ای از خانه‌های جدول، دو عدد یکسان وجود ندارد. قورباغه‌ای را در یکی از خانه‌های جدول قرار می‌دهیم. قورباغه ما می‌خواهد بزرگ‌ترین عدد جدول را پیدا کند. او برای این کار در هر حرکت از خانه‌ای که در آن قرار دارد به خانه‌ای می‌رود که روی آن کوچک‌ترین عدد بزرگ‌تر از عدد موجودی که در خانه‌ فعلی آن است، باشد. قورباغه ما این کار را ادامه می‌دهد تا به بزرگ‌ترین عدد موجود در جدول برسد. مقدار کالری مصرفی قورباغه در هر حرکت برابر است با جمع فاصله سطری و ستونی دو خانه جدول؛ یعنی اگر قورباغه در خانه $(2,4)$ قرار دارد و به خانه $(6,1)$ برود، کالری مصرفی او $(6-2)+(4-1)=7$ واحد می‌شود.

ورودی

  • در سطر اول ورودی، به ترتیب دو عدد $m$ و $n$ نوشته شده است ($1\leq n,m \leq 500$).
  • در $n$ سطر بعدی در هر سطر $m$‌ عدد آمده است. عدد $j$ام سطر $i+1$ام، مقدار خانه $(i,j)$ جدول را مشخص می‌کند.
  • در سطر آخر دو عدد $x$ و $y$ آمده است که به ترتیب سطر و ستون اولیه قورباغه را مشخص می‌کنند.

خروجی

در تنها سطر خروجی، مجموع کل کالری مصرفی قورباغه را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۵ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2 3
4 5 1
6 9 2
2 3
7

ابزار صفحه