المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۱۱

سوال ۱۱

در یک مربع $n\times n$، $k$ مهره قرار داده‌ایم. می‌دانیم اگر در خانه $(i,j)$ مهره‌ای نباشد، حداقل $n$ مهره در سطر $i$ ام و ستون $j$ ام (مجموعا) قرار دارد. ثابت کنید: $K \geq \frac{n^2}{2}$


ابزار صفحه