المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:تئوری:سوال ۹

مجموعه کاملا مستقل

گراف $2k$ راسی $G$ را در نظر بگیرید. می‌دانیم این گراف یک جورسازی کامل داشته و همچنین یک مجموعه‌ی مستقل به اندازه $k$ دارد. الگوریتمی از زمان چند جمله‌ای ارائه دهید تا بزرگ‌ترین مجموعه مستقل این گراف را پیدا کند.


ابزار صفحه