المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:تئوری:سوال ۷

قبیله قوری

اهالی قبیله قوری $n$ نفر هستند که هر نفر یه لنگه دستکش دارد. فرض کنید $a$ نفر لنگه دست راست و $b$ نفر لنگه دست چپ را دارند ($a<b$). در بازار گوگوریو هر دست (لنگه راست و چپ باهم) دستکش به قیمت ۱ تومان خریداری می‌شود. حال اهالی قبیله تمام دستکش‌ها را جمع کرده، به بازار برده و به فروش می‌رسانند (یعنی $a$ تومان به‌دست می‌آورند). رئیس قبیله پول به‌دست آمده از فروش دستکش‌ها را بین اعضای قبیله تقسیم می‌کند. حال اگر مجموعه‌ای از اعضای قبیله باشند، به گونه‌ای که اگر خودشان به تنهایی می‌توانستند به بازار بروند و پول بیش‌تری کسب کنند، بر علیه رئیس قبیله شورش می‌کنند.

برای مقادیر مختلف $a$ و $b$ بگویید رئیس قبیله به چه نحوی می‌تواند پول به‌دست آمده را بین اهالی قبیله تقسیم کند به گونه‌ای که هیچ گروهی شورش نکند؟


ابزار صفحه