المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:تئوری:سوال ۱

افراز جنگل

گراف $G$ به ما داده شده است. فرض کنید برای هر زیرمجموعه $S$ از رئوس گراف، تعداد یال‌های داخل مجموعه رئوس $S$، کم‌تر مساوی $d\times |s|$ باشد. الگوریتمی با پیچیدگی زمان اجرای $O(|E|log|V|)$ ارائه دهید که گراف $G$ را به $2d$ جنگل افراز یالی کند.


ابزار صفحه