المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:الگوریتم ها:سوال ۱۰

سوال ۱۰

یک درخت ریشه‌دار با $n$ راس داده شده است. به ما $O(n)$ زمان و حافظه در ابتدا داده می‌شود. سپس ازما یک سوال می‌پرسند که ما $O(\sqrt{n})$ زمان برای یافتن جواب سوال داریم. سوال به این صورت است که جد $r$ام راس $v$ چه راسی است؟ $v$ یکی از راس‌های درخت است. پدر یک راس جد اول آن راس است. پدر پدر جد دوم است و …


ابزار صفحه