المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۲۱

پُر یال

اندازه‌ی بزرگ‌ترین مجموعه‌ی مستقل راسی در گراف ساده‌ی ‎$G$‎ کوچک‌تر از ‎$\sqrt{n}$‎ است. ثابت کنید تعداد یال‌های ‎$G$‎ از ‎$\Omega(n\sqrt{n})$‎ است.


ابزار صفحه