المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۱۶

دنباله‌ی باینری

یک دنباله‌ی ‎-$n$‎تایی صفر و یک داریم. در هر مرحله می‌توانیم یک زیردنباله‌ی متوالی (‎که شامل تعدادی عنصر پشت‌سرهم از دنباله‌ی اصلی است) از این دنباله را انتخاب کنیم و بپرسیم که ‎«آیا تعداد یک‌ها در این زیردنباله‌ی متوالی از تعداد صفرها بیش‌تر هست یا خیر؟‎»

کم‌ترین تعداد پرسش مورد نیاز برای فهمیدن کلّ این دنباله بر حسب ‎$n$‎ چند است؟ ادعای خود را اثبات کنید.


ابزار صفحه