المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۱۱

قالب‌های مکعبی

ثابت کنید در یک مکعب ‎$k^3 \times k^3 \times k^3$‎ می‌توان ‎$k^2$‎‎ زیرمکعب (مربع) با اندازه‌های مختلف یافت که هیچ دوتایی از آن‌ها اشتراک ندارند.


ابزار صفحه