المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۱۷

رشته‌ی تصادفی

برنامه‌ی زیر برای تولید یک رشته‌ی تصادفی به‌طول ‎۵‎ از حروف کوچک الفبای انگلیسی نوشته شده است.

 1. آیا این برنامه به‌درستی کامپایل می‌شود؟ خطاهای کامپایل آن را (در صورت وجود) شناسایی کرده و ساده‌ترین راه برای تصحیح آن‌ها را ذکر کنید.
 2. آیا این برنامه به‌درستی کار می‌کند؟ مشکلات اجرایی آن را (در صورت وجود) نوشته و ساده‌ترین راه‌حل را برای تصحیح آن‌ها ذکر کنید.
#include <cstdio>
#include <algorithm>
 
int is[50];
int n, k;
 
void PrintAll() {
 for (int i=0; i<n; i++)
  if (is[i])
   printf("%d ", i+1);
 printf("\n");
}
 
void writeAllPermutations(int n, int k) {
 // implement this function
}
 
int main() {
 scanf("%d %d", &n, &k);
 writeAllPermutations(n, k); 
 return 0;
}

ابزار صفحه