المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۱۴

چاپ اعشاری

خروجی این برنامه چند است؟

کاراکترهای فاصله را با کاراکتر ‎_‎ نشان دهید.

#include <cstdio>
int main() {
 float f = 99.6056;
 printf("%2.2f %0.2f %2.0f %5.4f %-10.5f\n", 
       f,  f,  f,  f,   f);
 return 0;
}

ابزار صفحه