المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۱۲

حروف بزرگ یا کوچک‎!

الف) خروجی برنامه‌ی زیر چیست؟

#include <cstdio>
 
int main() {
 char s[20] = "abA Bbb AAa";
 for (char *p = s; *(p++); ) 
  printf("%c", *p);
 return 0;
}

ب) برنامه‌ی زیر برای تغییر بزرگی و کوچکی ‎(case)‎ حروف ‎a‎ یا b (به ‎A‎ یا B و بالعکس) نوشته شده است.

 1. آیا این برنامه به درستی کامپایل می‌شود؟
 2. این برنامه چه‌خروجی‌ای دارد؟
 3. اشکالات این برنامه را مرحله به مرحله توضیح داده و به‌ساده‌ترین روش رفع کنید.
#include <cstdio>
void changeCase(char s) {
 switch(s) {
 case 'a': case 'b': 
  s += 'A' - 'a';
 case 'A': case 'B':
  s += 'a' - 'A';
 default:
  s = '!';
 }
}
 
int main() {
 char s[20] = "abA Bbb AAa";
 for (char *p = s; *(p++); ) {
  changeCase(*p);
  printf("%c", *p);
 }
 return 0;
}

ابزار صفحه