المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:الگوریتم ها:سوال ۹

‎‎‎MST‎یِ چاق

یک گراف وزن‌دار ساده با ‎$n$‎ راس و ‎$e$‎ یال داریم. یال‌های این گراف (به همراه وزن‌شان) به صورت ‎«لیست مجاورت‎» به ما داده می‌شود. الگوریتمی ارائه دهید تا پر وزن‌ترین یال که می‌تواند در یک MST (زیر درخت فراگیر کمینه) از این گراف ظاهر شود را پیدا کند. در صورتی که بیش از یک جواب برای مسئله وجود داشت، به‌دست آوردن تنها یک جواب کافی است. زمان اجرای الگوریتم شما باید از مرتبه ‎$O(n+e \log e)$‎ باشد.


ابزار صفحه