المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:الگوریتم ها:سوال ۷

نسبتاً گلابی

‎$n$‎ عددِ صحیح، بین ‎$1$‎ تا ‎$x$‎ ، با نام‌های ‎$x_1 \ldots x_n$‎ داده شده است. الگوریتمی از ‎$O(n+x logx)$‎ ارائه دهید تا تعداد زوج مرتب‌های به صورت ‎$(i,j)$‎ که ‎$x_i$‎ بر ‎$x_j$‎ بخش‌پذیر است را پیدا کند.


ابزار صفحه