المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۵:عملی:سوال ۳

صادرات

در سیاره‌ی زروس $n$ کشور وجود دارد. کشور $i$ به کشور $j$ در هر سال $a_{ij}$ مقدار آب صادر می‌کند. کشورها می‌خواهند اتحادیه‌ای تشکیل دهند به صورتی که

  • این اتحادیه در مجموع هیچ مقدار آب وارد نکند.
  • در بین اتحادیه‌های ممکنی که در شرط فوق صدق می‌کنند بیش‌ترین مقدار آب را به کشورهای خارج از اتحادیه صادر کند.

وظیفه

برنامه‌ای بنویسید که با داشتن $a_{ij}$ ها اتحادیه‌ی مورد نظر را پیدا کند.

ورودي

در سطر اول فایل ورودی عدد $n$ آمده که نشان‌دهنده‌ی تعداد کشورهای سیاره‌ی زروس می‌باشد. در $n$ سطر بعدی، در سطر $i$ ام و ستون $j$ ام عدد $a_{ij}$ آمده است.

در فایل ورودی داریم که:

  • $1\leq n \leq 300$
  • $a_{i,j}<50$
  • $a_{ii}=0$
  • زمان پاسخ‌گویی به هر سوال ۱ ثانیه می‌باشد.

خروجي

اولین سطر فایل خروجی شامل یک عدد $k$ است که تعداد شهر‌های بهترین اتحادیه را نشان می‌دهد. در سطر بعدی $k$ عدد آمده که نشان‌دهنده‌ی شماره‌ی کشوری است که در اتحادیه‌ی مورد نظر قرار دارد. شماره‌ی کشورها از یک آغاز می‌شود و به ترتیب آمدنشان در فایل ورودی شماره داده شده‌اند.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
3
0 15 0
1 0 0
1 0 0
‎1
3‎

ابزار صفحه