المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۵:الگوریتم ها:سوال ۱

مهره‌های جادویی

یک درخت ریشه‌دار (با ریشه‌ی $r$) داده شده که تعدادی مهره روی بعضی از رئوس آن قرار گرفته است. هدف این است که مهره‌ها را طوری بر روی یال‌ها حرکت دهیم که زیر گراف القایی حاصل از رئوس مهره‌دار درختی هم‌بند با ریشه‌ی $r$ شود. طی این فرایند، هر مهره را می‌توان حداکثر بر روی $k$ یال حرکت داد.

الگوریتمی چندجمله‌ای بر حسب $n$ (تعداد رئوس) و $k$ ارائه کنید که در صورت امکان مهره‌ها را برای نیل به هدف مذکور حرکت دهد.


ابزار صفحه