المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:عملی:سوال ۵

تبدیل

فرض کنید عدد صحیح $x$ موجود است. دو عمل $A$ و $B$ را می‌توانید روی $x$ انجام دهید.

$$x:=vx:A \\ x:=x-5:B$$

اعداد $n$ و $b$ و $a$ به شما داده‌اند که : $0<a,b<n$ و $30<n<10^4$.

شما باید با کم‌ترین تعداد حرکت $a$ را به $b$ تبدیل کنید به این شرط که عدد جاری $x$ شما همیشه در رابطه‌ی $0<x<n$ صدق کند.

ورودی

در سطر اول به ترتیب $n$ و $a$ و $b$ آمده‌اند.

خروجی

در سطر اول تعداد حرکات بهینه و در سطر $i+1$ام حرف مربوط به حرکت $i$ ام را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۵ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
100 2 63 A
B
A

ابزار صفحه