المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۳

نقطه‌ی زینی

در هر ماتریس، یک درایه را یک «نقطه‌ی زینی» می‌نامیم هرگاه برابر مقدار می‌نیمم آمده در سطر مربوط به این درایه و هم‌زمان برابر مقدار ماکزیمم آمده در ستون مربوط به همین درایه باشد.

  1. تعداد ماتریس‌های $m\times n$ از اعداد متفاوت $mn،…،1$ که «نقطه زینی» دارند، چقدر است؟
  2. تعداد ماتریس‌های $m\times n$ از اعداد ۰ و ۱ که «نقطه‌ی زینی» دارند، چقدر است؟

پاسخ


ابزار صفحه