المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:تئوری:سوال ۱۹

سوال ۱۹

هر جایگشت روی مجموعه‌ی $N_n=\{1,...,n\}$، یک تابع یک‌به‌یک و پوشا از $N_n$ به $N_n$ است.

هر جایگشت دوری تابعی است مانند $f$ که با محاسبه‌ی متوالی $f$ روی عنصر ۱ به همه‌ی عناصر $N_n$ برسیم. ترکیب دو جایگشت، یعنی ترکیب توابع آن‌ها.

نشان دهید اگر ترکیب دو جایگشت دوری روی مجموعه‌ی $N_n$، خود یک جایگشت دوری شود، $n$ فرد است.


ابزار صفحه