المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:الگوریتم ها:سوال ۶

همه‌ی خوشه‌ها

گراف ساده‌ی مسطح $G$ که دارای $n$ راس است، داده شده است. هر زیرگراف کامل $G$‌را یک خوشه می‌نامیم. الگوریتمی از $O(n)$ طراحی کنید که تمام خوشه‌های گراف $G$ را پیدا کند.


ابزار صفحه