المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۲:الگوریتم ها:سوال ۱

دوستان

گروهی از بچه‌های باشگاه در یک صف ایستاده‌اند. هرکس در این جمع دوستانی دارد. الگوریتمی از $O(n^2)$ طراحی کنید که تعداد جفت‌های دوستی بین هر دو نفر در صف را مشخص کند.


ابزار صفحه