المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۳:سوال ۶

انعکاس نور

مستطیلی با ابعاد $a$ (در جهت محور $x$) و $b$ (در جهت محور $y$) داده شده است. از نقطه‌ای واقع بر ضلع پایین و با فاصله $x$ از راس پایین و سمت چپ مستطیل یک شعاع نور با زاویه‌ی ۴۵ درجه تابیده می‌شود. این شعاع نور پس از برخورد با هر یک از اضلاع مستطیل بازتابیده می‌شود. می‌خواهیم بدانیم که این شعاع پس از چند بار بازتابش به جای اول خود باز می‌گردد. برنامه‌ای بنویسید که با دریافت $a$ و $b$ و $x$ از ورودی، تعداد دفعاتی که نور باید بازتابیده شود تا به جای خود بازگردد را در خروجی چاپ نماید. ($a$ و $b$ و $x$ هر سه اعداد صحیح هستند.)


ابزار صفحه