المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۲:سوال ۲

صنایع مادر

کشوری را در نظر بگیرید که قصد دارد در صنایع مدر سرمایه‌گذاری کند. در این کشور $N$ صنعت مادر به کار می‌آید و دولت نیز مبلغ $M$‌ واحد بودجه برای این کار در نظر گرفته است.

بازده حاصل از تخصیص $j$ ریال بودجه به صنعت مادر $i$ ام را با عدد حقیقی $P_{ij}$ نمایش می‌دهیم که در آن $1\leq i\leq N$ و$1\leq j \leq M$.

برنامه‌ای بنویسید که با خواندن $M$، $N$ و ماتریس $P=(P_{ij})$ از فایل ورودی، به گونه‌ای بودجه‌ی موجود را به صنایع مادر تخصیص دهد که بازده حاصل برای کشور بیشینه گردد.

در سطر اول فایل ورودی عدد $N$ و سپس $M$ و در $N$ سطر بعد، ماتریس $P$ نیز عددهایی صحیح هستند. در سطر اول فایل خروجی، مقدار کل بازده و در $N$ سطر بعد، بودجه‌ی تخصیص داده شده به صنایع مادر را به ترتیب بنویسید.


ابزار صفحه