المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۲۱:سوال ۱

A-B

شما باید برنامه ای بنویسید كه با دریافت مقادیر $A$ و $B$ در خروجی $A-B$ چاپ كند.

ورودی

در تنها سطر ورودی اعداد $A \leq 1000$ و $B \leq 1000$ آمده است.

خروجی

در تنها سطر خروجی مقدار $A-B$ را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 2
2 3
1
-1

ابزار صفحه