المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی انتخاب تیم:دوره ی ۱۹:سوال ۲

Rectangle

تعدادی نقطه با مختصات صحیح در صفحه داریم. به یک مستطیل می‌گوییم بامرام اگر اضلاعش موازی محورهای مختصات باشد و هم‌چنین مختصات چهار راسش نیز صحیح باشد. هدف ما یافتن مستطیلی بامرام است به گونه‌ای که تعداد نقاط درون و بیرون آن با هم برابر باشند (نقاطی که بر روی مرز مستطیل قرار دارند نه درون و نه بیرون آن محسوب می شوند). شما باید برنامه‌ای بنویسید که یک چنین مستطیلی را پیدا کرده و آن را چاپ کند. درصورت وجود چندین جواب شما باید جوابی را چاپ کنید که تعداد نقاط درون مستطیل کمینه باشد.

ورودی

  • اولین خط ورودی شامل تعداد نقاط است.
  • در خطوط بعدی مختصات هر یک از این نقاط آمده که عددی صحیح است.
  • تعداد نقاط حداکثر برابر ‎۱۰۰‎ است.
  • در ‎۳۵‎ درصد تست ها تعداد نقاط از ‎۵۰‎ کم‌تر است.

خروجی

  • در خروجی اگر مسئله جواب داشت مختصات رئوس پایین-چپ و بالا-راست مستطیل را چاپ کنید.
  • درصورتیکه مسئله به ازای ورودی داده شده جواب نداشت در خروجی چهار عدد ‎۱‎- چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3‎
1 1‎
2 2‎
‎3 3
1 1 4 4


ابزار صفحه